آزمون استخدام پيماني بهورزي
به اطلاع متقاضيان آزمون استخدام پيماني  بهورزي ميرساند در اين مرحله از آزمون ، فقط افرادي مجاز به ثبت نام در اين مرحله از آزمون مي باشند كه در مرحله اول مدارك و مستندات خود را به صورت حضوري تحويل داده و پس از بررسي مدارك داراي شرايط آزمون اعلام شده باشند .لذا در صورت ثبت نام افرادي كه در مرحله قبل (ثبت نام حضوري ) فاقد شرايط تشخيص داده شده و يا در مرحله اول ثبت نام نكرده باشند و در اين مرحله ثبت نام كنند ترتيب اثر داده نخواهد شد و كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.


نظرسنجی
رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی